Enstitümüzde Yürütülmekte Olan Çalışmalar

Çalışmacının Adı

AKK Karar No

Çalışmanın Adı

Anabilim Dalı/Bilim Dalı

Çalışmacının Kurumu

Bengül SERARSLAN

 

2013/200

 

Meme kanseri tanılı hastalarda postoperatif radyoterapi teknikleri sonrası akciğer akut ve subakut yan etkilerinin solunum fonksiyon testleri ve 3 boyutlu tek foton emisyon bilgisayarlı tomografisi (SPECT) bazlı akciğer perfüzyon sintigrafisi ile değerlendirilmesi.

 

Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Senem YILDIRIMTÜRK

 

2013/201

 

Diabetik Sıçanlarda Melatoninin Kemik İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi.

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

 

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 

Hatice BİLGE

 

2013/202

 

Inovatif radyasyon detektörleri ile çok kullanımlı hassas dozimetre üretilmesi.

 

Temel Onkoloji Anabilim Dalı

 

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Murat OKUTAN

 

2013/203

 

Organ hareketlerinin radyoterapi dozlarına etkileri.

Temel Onkoloji Anabilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Necla GÜRGAL

 

2013/204

 

3 D konformal intrakaviter brakiterapide farklı aplikasyon tiplerinde mesane hacmindeki değişikliklerin risk altındaki organ dozları üzerine etkilerinin belirlenmesi.

 

Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Sevil YAZIR

 

2013/205

 

Akciğer ve Meme Kanserlerinde  (D10S1248,  D14S1434,  D22S1045,  D4S2364, D2S441, D1S167) mini STR Lokuslarının Kararlığı ve Adli Açıdan Değerlendirilmesi.

 

 

Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı

 

İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü

Dilek ULUDAĞ

 

 

 

2013/206

 

1992-2012 yılları arasında izlenen çocukluk çağı kanserlerinin dermografik, klinik ve sağkalım özellikleri açısından değerlendirilmesi.

 

 

Klinik Onkoloji Anabilim Dalı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

Hatice BİLGE

 

 

 

2013/207

Inovatif radyasyon detektörleri ile çok kullanımlı hassas dozimetre üretilmesi.

 

 

Temel Onkoloji Anabilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Murat OKUTAN

 

2013/208

 

Organ hareketlerinin radyoterapi dozlarına etkileri.

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Mustafa IŞIN

 

 

2013/209

Prostat kanseri ve selim prostat hiperplazisinde eksozomal RNA düzeylerinin araştırılması.

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Ebru Esin YÖRÜKER

 

 

2013/210

Sirküler miRNA’ların papiller tiroid kanseri, benign tiroid nodülleri ve sağlıklı kontrollerde karşılaştırılması.

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Fatih VURAL

 

 

 

2013/211

Nitrojen İçeren ve İçermeyen Bisfosfonat Kullanımının Sıçan Çekim Yarası ve Yumuşak Doku İyileşmesine Etkilerinin Histopatolojik Olarak İncelenmesi.

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

 

Hatice BİLGE

 

 

2013/212

VMAT Tekniği ile Kranio-Spinal Işınlamalarda Hedef Hacim, Normal Doku ve Perifer Dozlarının Ölçümü.

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Uğur GEZER

 

 

2013/213

Kolorektal Kanserli Hastaların Kan Plazmalarında Histon Metilasyonunun ELIZA-tabanlı Yöntemle değerlendirilmesi

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Ömer GÖRGÜN

 

 

 

2013/214

Retinoblastomlu Hastalarda RB Gen Mutasyonları ile  Metilasyon Profillerinin Tedavi Seçenekleri Açısından Değerlendirilmesi ve Hastalığın Gelecek Kuşaklarda ve Sağlıklı Kardeşlerde Risk Analizlerinin Yapılması

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Uğur AKBAŞ

 

2013/215

 

Yoğunluk Ayarlı Dinamik ve Ark Radyoterapi (IMRT ve IMAT) Tekniklerinde Yüzey  Dozlarının Araştırılması.

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Fatih KARAKÖSE

 

 

2013/216

Statik Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi Tekniğinin İki Farklı Lineer Hızlandırıcı ve Tedavi Planlama Sisteminde Dozimetrik Olarak Değerlendirilmesi.

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Gamze ŞENOL

 

 

2013/217

Lokal Simvastatin Uygulamasının İn Vivo Olarak Kemik Yapımı Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması : Kobay (Guinea Pig) Çalışması.

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

 

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi ABD.

Gökhan GÜVEN

 

 

2013/218

Rekombinant Kemik Morfogenetik Proteini-2 ve Rekombinant  Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörünün Kemik Rejenerasyonuna Etkisinin Histolojik ve Histomorfometrik  Analizi.

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji ABD.

Hülya YAZICI ÖZBEK

2012/130

Kalıtsal Meme Kanserli Vakalarda BRCA1 ve BRCA2 Genlerine Ait Genomik Yeniden Düzenlemelerin Araştırılması. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Merdan FAYDA

2012/131

Primer ya da İndüksiyon Kemoterapi Sonrası Radyoterapi ile Tedavi Edilen Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Klinik Cevap ile Plazma Serbest Nükleotid Düzeyleri Arasındaki İlişki. AKK/2012

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Nilüfer BÖLÜKBAŞI

2012/132

Koyunlarda Oluşturulan Deneysel Kemik Defektlerinde Greft Materyali ile Trombositten Zengin Fibrinin Birlikte Kullanılmasının kemik Fermasyonu Üzerine Etkisinin Histopatalojik Olarak İncelenmesi. AKK/2012

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı

Cansu GÜNAYDIN

2012/133

Ailesinde Servikal Kanser Olan ve Olmayan Kadınların Erken Tanılama Konusundaki Davranışları. AKK/2012

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü İ.Ü. Bakırköy Sağlık Y.O

Ayşegül DEŞAT DEMİRELLİ

2012/134

Kanser Tanısı Alan Çocukların Sağlıklı Kardeşlerinin Yaşadığı Uyum Güçlükleri ve Travmatik Etkilenme Düzeyleri. AKK/2012

Prevantif Onkoloji Bilim Dalı

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Mukaddes AVŞAR

2012/135

Akciğer kanserli Hastalarda Fibulin-2 Geninin Araştırılması. AKK/2012

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Canan KÖKSAL

2012/136

Robotik Radyocerrahinin İntrakranyal Uygulamalarında Tedavi Veriliş Doğruluğunun Araştırılması

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

İnci KINGIR

2012/137

Cyberknife Robotik Radyocerrahi Sisteminin değişebilir açıklıklı IRIS Kolimatörünün dozimetrik parametrelerinin araştırılması. AKK/2012

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

İsmail Faruk DURMUŞ

2012/138

Akciğer Kanserinin Cyberknife ile Stereotaktik Radyoterapisinde Ray-Tracing ve Monte Carlo hesaplama algoritmalarıyla elde edilen doz dağılımlarının Karşılaştırılması. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

İlyas ALPTEKİN

2012/139

Biometrik Olarak Sentezleşmiş Nano Hidroksiapatit Esaslı Granül Greftlerinin İn-vitro ve İn-vivo Deneyleriyle Biouyumluluğunun İncelenmesi. AKK/2012

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

Marmara Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 

Aysun ŞAHİN

2012/140

İstanbul’da Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servislerinde Kemoterapi Alan Çocukların Ailelerinin Yaşadığı Sorunlar ve Başetme Yollarının İncelenmesi. AKK/2012

 

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi

Semra DEMOKAN

2012/141

Larenks kanserinde başlıca sinyal yollarında görev alan genlerin ekspresyon ve metilasyon durumlarının değerlendirilmesi. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Adnan AYDINER

2012/142

Premenopoze meme kanseri hastalarında Goserelin ve Leuprolide’in serum gonadotropin ve estradiol düzeylerine etkisi. AKK/2012

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Yeşim ERALP

2012/143

Opere edilebilir HER2 pozitif erken evre meme kanseri olan hastalarda adjuvan tedavi olarak destekli ve kendi  kendine uygulanan subkütan trastuzumabın güvenliliğini değerlendirmeye yönelik faz III, prospektif, iki kohortlu, randomize olmayan, çok merkezli, çok uluslu, açık etiketli çalışma(Safeher çalışması MO28048. AKK/2012

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Semra DEMOKAN

2012/144

Akciğer kanserinde xenobiyotik metabolizma genlerinin genetik ve epigenetik değişikliklerinin incelenmesi ve biyomarker araştırmaları. AKK/2012

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Mazlume Ceren SEZEN

2012/145

Kitosan Taşıyıcı ile uygulanan simvastatin ve kemik morfojenik protein-2’nin kemik rejenerasyonuna etkisinin histolojik ve morfolojik olarak incelenmesi. AKK/2012

 

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

İ. Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı

Esra ONDUR

2012/146

İkinci Nesil Trombositten Zengin Fibrinin Kemik İçi Defektlerin İyileşmesine Etkisi; Deneysel Çalışma. AKK/2012

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı

Mehmet YAZAR

2012/147

Lipofılling Uygulamalarında Kullanılan Çeşitli Kanül Tiplerinin Yumuşak Dokuya Hasarının Karşılaştırılması konusundaki deneysel çalışması. AKK/2012

 

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

Şişli Etfal ve Araştırma Hastanesi

Kamuran Zeynep SEVİM AYTUĞ

2012/148

Trombositten Zengin Plazmanın Kompozit Kartilaj Greftlerde Survival ve Anjiyogenez Üzerine Etkisi – Tavşanlarda Deneysel Çalışma. AKK/2012

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

Şişli Etfal ve Araştırma Hastanesi

Leyla KILIÇ

2012/149

Baş-Boyun Kanserleri nedeniyle Kemoterapi ve Radyoterapi Almış Hastalarda Hipofiz Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. AKK/2012

 

 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Ebru Esin YÖRÜKER

2012/150

Meme kanseri hastalarında periferik kanda farklı miRNA’ların klinik özelliklerle karşılaştırılması. AKK/2012

 

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Eda ORHAN

2012/151

Pediatrik Onkoloji Hastalarına Port İğnesi Takılırken Terapötik Oyun ile Verilen Eğitimin Anksiyete Düzeyine Etkisi. AKK/2012

 

 

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

İstanbul Üniversitesi     Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi

Pınar SAİP

2012/152

Miyelosupresif kemoterapi ile tedavi gören meme kanseri hastalarında, LA-EP2006 ve Neulasta’nın etkinliğini ve güvenliğini araştıran randomize, çift kör, paralel gruplu, çok merkezli Faz 3 karşılaştırma. AKK/2012

 

 

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Yeşim ERALP

2012/153

HER2-pozitif  Erken Evre meme Kanseri (EMK) Hastalarının Tedavisi için Trastuzumab (Herceptin) Subkutan Enjeksiyon ve İV İnfüzyon Formülasyonlarıyla ilgili Zaman ve Hareket Çalışması:M-12271. AKK/2012

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Adnan Aydıner

2012/154

Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) Erlotinib Tedavisinin Güvenliği, Etkinliği ve Tedavi Yanıtına Etki Eden Prognostik Faktörler. AKK/2012

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

İbrahim YILDIZ

2012/155

Ewing Sarkomlu Hastalarımızda Klinik Özellikler ve Tedavi Sonuçlarımız. AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

İbrahim YILDIZ

2012/156

Metastatik Böbrek Hücreli Kanserde Sunitinib Tedavisinin Güvenliği, Etkinliği ve Tedavi Yanıtına Etki Eden Prognostik Faktörler. AKK/2012

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Semra DEMOKAN

2012/157

İnoperabl Serviks Kanserli Hastalarda Eksternal Radyoterapi Sonrası Klinik ve Radyolojik Tedavi Cevabını ve Yönünü Belirlemede Kullanılabilecek Biyomarker Arayışı. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Semra DEMOKAN

2012/158

Yassı Epitel Hücreli Baş-Boyun Kanserinde Epigenetik Biyomarker Arayışı. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Semra DEMOKAN

2012/159

Kanserde’Gen Ekspresyonunu Negatif  Düzenleyen Mikrorna’ların Baş-Boyun Kanser Hastalarına Ait Vücut Sıvılarında Araştırılması. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İstanbul Üniversitesi     Onkoloji Enstitüsü

Ceren TİLGEN YASASEVER

2012/160

Meme Kanserli Hastalarda “HA”,”SPARC” ve “TIMP-1 Düzeyleri. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Zeynep Duygu TİRYAKİOĞLU

2012/161

Prostat Kanseri Hücrelerinden MikroRNA Salınımının İn Vitro Karakterizasyonu. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Merva SOLUK TEKKEŞİN

2012/162

Periferik ve Santral Yerleşimli Dev Hücreli Reparatif Granülomlarda Osteopontin, İntegrin Alfa v ve Ki-67 Ekspresyonları. AKK/2012

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Uğuray Payam AHMED MAULİD

 

2012/163

Anaplastik Oligodendrogliomlarda Kromozom 1p ve 19q’daki Kombine Delesyonun, IDH-1 gen Mutasyonunun ve p53 Protein Ekspresyonunun Korelasyonu ve Klinikopatoloji Parametrelerle İlişkisi. AKK/2012

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 

Birkan Taha ÖZKAN

2012/164

Deneysel Olarak Hazırlanan Kemik İçi Defektlerde Kullanılan Farklı Biyomateryallerin Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü ile Karşılaştırılarak Uygulanmasının Kemik Dokusu İyileşmesi Üzerindeki Etkisinin Histolojik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. AKK/2012

Temel Onkoloji ABD

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Cerrahi

Anabilim Dalı

 

Tuncay ORTA

 

2012/165

Kromozom translokasyonlarının Co-60 gamma radyasyonuna ait doz-cevap eğrilerinin belirlenerek radyasyon doz tayininde kullanılabilirliğinin araştırılması. AKK/2012

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Fen Fakültesi Dekanlığı  Biyoloji Bölümü

 

Ege UYSALER

 

2012/166

Prostat Kanserinde PCA3 ve USP2 Genlerinin İfade Düzeylerinin Araştırılması. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Fen Fak. Dekanlığı

Biyoloji Bölümü

Elçin ASLAN

 

2012/167

Alveolar Kemik Ogmentasyonunda Kullanılan Otojen Blok Greft ve Demineralize Blok Allogreft Materyalinin

Histomorfometrik ve Klinik Olarak İncelenmesi. AKK/2012

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

 

İ.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı

Çiğdem TAVUSKER

 

2012/168

Apikal rezeksiyon operasyonlarında kullanılan farklı içerikli retrograd dolgu materyallerinin biyouyumluluklarının, sıçanlarda oluşturulan kemik içi defektlerde histopatolojik olarak karşılaştırılması. AKK/2012

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

 

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Mert BAŞARAN

 

2012/169

Dosetaksel temelli rejim ile tedavi sırasında veya sonrasında progresyon gösteren metastatik kastrasyona dirençli prostat kanserli hastalarda tedavi yaklaşımlarına yönelik gözlem çalışması-PROXIMA(DIREG_C_05765). AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Mert BAŞARAN

 

2012/170

Nefrektomi sonrası Lokalize veya lokal ilerlemiş RCC’li gönüllülerde adjuvan tedavi olarak pazopanibin etkinliği ve güvenirliliğini değerlendirmeye yönelik randomize, çift-kör, plasebo kontrollü bir faz III çalışma (VEG113387). AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Yeşim ERALP

 

2012/171

 

Akciğer adenokanserli hastaların tümör dokusunda östrojen reseptör-beta(ER-ß), anaplastik lenfoma kinaz (ALK) ekspresyonu ve epidermal büyüme faktörü (EGFR) mutasyon varlığının prognostik ve prediktif değeri. AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Fatma AYDOĞAN

 

2012/172

Meme Kanserli Kadınlarda Serum HER2 ve CD44 Düzeyinin, Klinikopatolojik Parametreler ile Korelasyonu ve Sağkalım

Üzerine Etkisi. AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Hüsniye YILMAZ

 

2012/173

Meme kanserli hastalarda WRN, DOK1 ve DESMOPLAKİN genlerinin metilasyon değişikliklerinin araştırılması. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Hülya YAZICI

 

2012/174

Herediter Gingival Fibromatosis Tanılı Hastalarda SOS1 Gen Mutasyonlarının Araştırılması. AKK/2012

 

Temel Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Evrim ECE

 

2012/175

Kromozom Radyoduyarlığının Akciğer ve Prostat Kanseri Hastalarındaki Tedavi Prognozunun Belirlenmesindeki Rolünün Araştırılması. AKK/2012

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

Tuğçe ERKOL

 

2012/176

 

Kromozom Radyoduyarlığının, Meme ve Kolon Kanser Hastalarındaki Tedavi Prognozunu Belirlemedeki rolünün Araştırılması. AKK/2012

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

 

Pınar SAİP

 

2012/177

Daha önce anti-HER2 ve kemoterapi bazlı tedavi almış, HER2 pozitif, lokal ileri evre veya metastatik meme kanseri hastalarında çok merkezli, tek kollu trastuzumab emtansin (T-DM1) çalışması. AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Hülya GÜVELİ

 

2012/178

Onkoloji Enstitüsü çalışanlarında tükenmişlik, iş doyumu, stresle baş etme yöntemleri ve bunların çeşitli değişkenlerle ilişkisi. AKK/2012

Prevantif Onkoloji Bilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Yeşim ERALP

 

2012/179

Evre IIa, IIb veya IIIa Meme Kanseri Olan ve Adjuvan koşullarda TAC Antikanser Kemoterapisi Alan Gönüllülerde ABD ve AB onaylı Neulasta® Karşısında Pegile Apo-Filgrastim’in Güvenlik e Etkililiğiyle İlgili Faz III, Randomize, Aktif Kontrollü, Değerlendiren İçin Körlenmiş Bir Çalışma. AKK/2012

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Faruk AYKAN

 

2012/180

Gastroenteropankreatik Nöroendokrin Tümörlü Hastalardan Veri Toplayacak Gözlemsel Kayıt Çalışması. AKK/2012

Tıbbi Onkoloji ABD

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Eda ORHAN

 

2012/181

Pediatrik Onkoloji Hastalarına Periferik Damar Yolu Açılırken Terapötik Oyun ile Verilen Eğitimin Anksiyete Düzeyine Etkisi. AKK/2012

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı

 

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp  Fakültesi

 

Sevgi ÖZTÜRK

 

2012/182

Kanser Hastalarına Bakmakla Yükümlülerin İş Yaşamında Oluşan Değişimlerin İrdelenmesi. AKK/2012

Prevantif Onkoloji Bilim Dalı

 

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Faruk AYKAN

 

2012/183

İleri Düzey MET-Pozitif Gastrik veya Gastroesofageal Bileşke Adenokarsinomunun Birinci Sıra Tedavisinde Epirubisin, Sisplatin, ve Kapesitabin (ECX) ile Birlikte Rilotumumabın (AMG 102) Çok Merkezli, Randomize, Çift Kör, Plasebo Kontrollü, Faz 3 Çalışma. AKK/2012

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Melike DEMİR

 

2012/184

Baş-Boyun Radyoterapisi Alan Hastalarda Karadut Pekmezinin Oral Mukozitleri Önleme Etkisi. AKK/2012

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Gözde BÖRÜMCEK

 

2012/185

Deneysel Kemik Defektlerinde Ephrin B2 Uygulamasının Kemik İyileşmesine Etkisinin Klinik, Histopatolojik ve Histomorfometrik İncelemesi. AKK/2012

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

Diş Hekimliği Fak.  Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi ABD.

 

Uğur DELİGEZER

 

2012/186

DNA Hasar Ajanlarına Maruz Kalan Kültür Hücrelerinden Eksozom Salınımının Karakterizasyonu AKK/2012

 

Temel Onkoloji A.B.D.

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Ebru Esin YÖRÜKLER

 

2012/187

Oral Premalign Lezyon Tanısı Almış Hastaların Serum ve Ağız İçi Sürüntü Örneklerinde mikroRNA’ ların Karşılaştırılması.  AKK/2012

 

Temel Onkoloji A.B.D.

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Makbule TAMBAŞ

 

2012/188

Lokalize Prostat Kanserli Hastalarda Konvansi- yonel Fraksiyonasyonlu   Ark Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMAT) ile Hipofraksiyone  Stereo- aktik Beden Radyoterapisi (SBRT) Modalitele ri-  nin yan etkiler ve hayat kalitesi yönlerinden İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Karşılaştirılması Amaçlanmaktadır.  AKK/2012

 

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Bengül SERARSLAN

 

2012/189

Küratif Radyoterapi Yapılan Serviks  Kanserli Hastalarda PET-BT Kontrolünün Zamanlaması ve Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. AKK/2012

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Necla GÜRDAL

 

2012/190

Lokal İleri Rektum Kanserinde Neoadjuvan KT ile Eş Zamanlı Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi-Simultane İntegre Boost (SIB) Tedavisinde Elde Edilen Tedavi Yanıtının Difüzyon MRG  ve Serum Apoptoz Marker Düzeyleri ile Prospektif Olarak Değerlendirilmesi. AKK/2012

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

 

Faruk AYKAN

 

2012/191

Türkiye’de Hepatoselüler Karsinom Hastalarının Profili (3 K Çalışması).

AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Burcu GÜZELBEY

 

2012/192

 

Her 2 Pozitif Meme Karsinomu Dokularında İmmünhistokimyasal Yöntem ile Her 3, CD1a ve Ki67 Ekspresyonunun Araştırılması, Sonuçların Prognosik Parametreler ile İlişkilerinin Saptanması. AKK/2012

 

Temel Onkoloji A.B.D.

 

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD.

 

Hakan GÜRVİT

 

2012/193

 

Parkinson Hastalığı Etiyopatogenezinde Kanser Yolaklarının Rolü3. AKK/2012

 

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji ABD.

 

Faruk TAŞ

 

2012/194

 

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Serum VCAM-I ve EpCAM Düzeylerinin Klinikteki Yeri. AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Faruk TAŞ

 

2012/195

 

Meme Kanserinde Serum EGFR, IGFR VE IGFB-3 Düzeyleri Moleküler Subtiblerle, Klinikopatolojik Özelliklerle Olan İlişkileri Ve Prognostik Değerlerinin Belirlenmesi. AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Faruk TAŞ

 

2012/196

 

Meme Kanserinde Serum EPCAM, VCAM, MIF, Düzeylerinin Klinik Tanıdaki Yerleri Nedir? AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Senem KARABULUT

 

2012/197

 

Hepatosellüler Kanserli Hastalarda IGF-1, hgf Düzeyleri ve Bunların Diagnostik. Prognostik Önemi. AKK/2012

 

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

 

İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

Özge ÇETİN

 

2012/198

 

Lokal Olarak uygulanan alendronatın ozmotik yumuşak doku genişleticilerinin neden olduğu kemik rezorbsiyonuna etkisinin histopatolojik olarak. AKK/2012

 

Tümör Patolojisi Bilim Dalı

 

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 

Büşra YAZICI, Canan ASLAN, Mukaddes KAMALI, Mine POYRAZ

2012/199

 

Kanser Hastaları ve Hasta Yakınlarının Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması. AKK/2012

 

Prevantif Onkoloji Bilim Dalı

 

İ.Ü. Edebiyat Fak. Dekanlığı

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved