Klinik Onkoloji Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı
Tümör Patolojisi ve Onkolojik Sitoloji Bilim Dalı
Cerrahi Onkoloji Ünitesi

Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı:

1933 yılında ülkemizde ilk kurulan radyoterapi kliniklerinden birisi bu bilim dalımıza temel oluşturmuştur. Enstitümüzün tarihçesi içerisinde belirtildiği gibi daha önce İstanbul Tıp Fakültesi’nin bir kürsüsü olarak hizmet vermiş olan bu birimimiz zaman içerisinde gerek cihaz ve gerekse akademik kadrolar bakımından ülkemizin önde gelen kanser tedavi kliniklerinden birisi olmuştur. 1982 yılında YÖK Kanunu ile İÜ Onkoloji Enstitüsü kurulduğunda İstanbul Tıp Fakültesi’nin bu kürsüsü enstitü bünyesine katılmıştır. Bugün enstitü kadrosunda bulunan öğretim üye ve yardımcılarıyla İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kadrosunda bulunan öğretim üyeleri, yardımcıları ve personeli eğitim hizmetleri ve akademik faaliyetleri aynı çatı altında birlikte yürütmektedirler.

1935 yılında getirilen hem yüzeysel hem derin tedavi yapan röntgen ışınlı cihazlara daha sonra yeni ve daha derin tedavi yapan makineler eklenmiştir. 1964 yılında bir kobalt tedavi cihazı, 1969’da Türkiye’deki ilk ve dünyadaki üçüncü uzaktan kumandalı brakiterapi cihazı, 1972 ‘de Türkiye’deki ilk megavoltaj foton ve elektron cihazı bu birimimizde faaliyete geçmiştir. 1980’de 20 MeV lineer hızlandırıcı monte edilmiş ve radyoterapi ünitelerimiz yine ülkemizdeki öncü rolünü sürdürmüştür. 1999 yılı başında montajı tamamlanan yeni tedavi ve simülasyon üniteleriyle bilim dalımız yeniden ivme kazanmıştır. 2010 yılında bünyemizde yapımı tamamlanan modern tedavi cihazları ve simülatörler hizmete girmiştir:

Bir adet robotik kollu Lineer hızlandırıcı:
-Cyberknife: Stereotaktik beyin ve vücut radyoterapisi

Dört adet lineer hızlandırıcı:
-Varian Trilogy-Rapid arc: 120 MLC, 6-15 MV foton, IMRT, kV Cone beam CT – volumetrik IGRT, rotasyonel IMRT, ark tedavi, 6 ayrı elektron enerjisi
-Varian DBX 600C: 120 MLC, 6 MV foton, IMRT
-Oncor Impression: 80 MLC, 6-18 MV foton, IMRT, 6 ayrı elektron enerjisi
-Saturn-42, GE: 6-15 MV foton, 6 ayrı elektron enerjisi

Bir adet Kobalt-60 teleterapi cihazı:
-Cirus: Co-60

Bir adet sonradan yüklemeli HDR Brakiterapi cihazı:
-Nucletron,  Ir-192 high dose rate brakiterapi

Bir adet CT simülatör:
-4D CT simülatör (Philips big Bore, 16 slice)

Bir adet Konvansiyonel simülatör:
-Nucletron Oldeft

Dört adet tedavi planlama sistemi:
-XiO CMS (4.60.00)
-Ecclipse (8.09)
-Oncentra Precise
-Multiplan

On öğretim üyesi, beş uzman radyasyon onkoloğu, dört asistan doktor, dokuz medikal fizikçi, yirmi tedavi teknisyeni, iki brakiterapi hemşiresi bu bilim dalı içerisinde görev yapmaktadır. Hasta hizmetlerinin yanı sıra radyasyon onkolojisi ve medikal fizik öğretim üyeleri lisansüstü eğitimde aktif görev almaktadırlar. Yetiştirdiği uzman doktor ve medikal fizik uzmanlarına ilaveten bilim dalımızda bilgi ve görgüsünü artırmak üzere gelen başka kurumlarda çalışan gözlemcilere her zaman deneyim kazandırılmış ve eğitim verilmiştir.

Yılda yaklaşık 3000 yeni hasta radyoterapi için başvurmaktadır. Günde radyoterapi uygulanan hasta sayısı 250 civarındadır.

Öğretim üyelerimiz ve yardımcıları ve kampüs içindeki haftalık pediyatrik tümörler, üriner sistem tümörleri, baş boyun tümörleri, beyin tümörleri akciğer tümörleri, gastrointestinal tümörler, meme kanseri, jinekolojik tümörler gibi multidisipliner konseylere katılmaktadırlar. Öğretim üyelerimiz TROD (Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği), ESTRO ( Avrupa Radyoterapi Derneği ), ASTRO (Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği) ve ASCO ( Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ) gibi ulusal ve uluslararası bilimsel derneklerin üyeleridir.

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı:

Halen aktif şekilde hizmet veren bu bilim dalının tarihçesi, 1963 senesinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoterapi Kürsüsünde göreve başlamış olan, bir dahiliye uzmanı ile bu dalda gelişme hızlanmıştır. 1978 yılında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları kürsüsünde Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı haline getirilmiş ancak 1982’de Onkoloji Enstitüsünün kurulması ile Klinik Onkoloji Anabilim Dalına bağlanmıştır. Sekiz öğretim üyesi, bir uzman ve yedi araştırma görevlisi ile beraber Onkoloji Enstitüsünün diğer Klinik Onkoloji Bilim Dallarıyla koordine bir şekilde çalışmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı günde ortalama 100 poliklinik hastası muayene etmekte, kontrol ve takiplerini yapmaktadır. Kemoterapi uygulamaları ayaktan tedavi ünitesinde ya da yatarak uygulanmaktadır. Ayaktan tedavi ünitesi özel bir katı oluşturmakta olup 14 tedavi koltuklu iki standart salon, 5 tedavi koltuklu iki özel oda, bekleme salonu ve bir girişim odasından oluşmaktadır. İlaçlar laminar air flow içeren bir odada deneyimli hemşireler tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet öncesi onkoloji eğitimini Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı ile beraber yürütmektedir. Ayrıca enstitünün yüksek lisans ve doktora programındaki Klinik Onkoloji derslerini ve diğer mezuniyet sonrası programı içerisindeki seminer, konferans ve çeşitli kursları Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı ile beraber vermektedir. Adjuvan ve neoadjuvan kemoterapi klinik çalışmaları yapılmaktadır.

Yüksek doz kemoterapi ünitesi faaliyete geçmiştir.

Bilim Dalında görevli olan öğretim üyeleri Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (ESMO) ve Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) üyeleridir. Ayrıca Avrupa’da EORTC ile ortak çalışma programları yürütülmektedir.

Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı:

Klinik Onkoloji Ana Bilim dalına bağlı olarak Eylül 1989’dan beri aktif hizmet vermektedir. Tüm pediatrk solid tümörlerin multidisipliner prensiplerle izlenip, tedavi edildiği birimimize yıllık 100-120 yeni hasta başvurmaktadır. 13 yatak sayılı serviste bu güne kadar 603 yatan hastaya tedavi uygulanmıştır. Hastaların tanılara göre dağılımında en sık beyin tümörü (%28), Lenfoma (%15), Yumuşak doku sarkomu (%14) ve kemik tümörleri (%14) yer almaktadır. Pediatrik Onkoloji Bilim dalı haftanın dört günü (Pazartesi-Perşembe) düzenli olarak poliklinik hizmeti vermektedir. Aylık ortalama poliklinik sayısı 160’dır. 1989’da bir profesör ve bir uzman kadrosuyla başlamış bu güne kadar geçen süre içinde 5 pediatrik Onkoloji yan dal uzmanı yetiştirmiştir. Halen bilim dalımızda bir profesör, bir doçent ve iki pediatrik onkoloji yan dal uzmanlığı yapmakta olan pediatri uzmanı görev yapmaktadır. Kasım 1990’da Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı ve İTF Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üye ve görevlilerinin işbirliği ile tüm pediatrik solid tümörler için tedavi protokolleri yapılmış ve gerek görüldükçe de bu protokoller güncelleştirilmektedir. Hastaların tanı, tedavi ve izlem aşamalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapılmaktadır. Bilim dalı öğretim üyeleri multidisipliner yaklaşımla yürütülen çocuk tümörleri, beyin tümörleri ve kemik tümörleri toplantılarına düzenli olarak katımaktadırlardır.

Pediatrik Onkoloji Bilim dalında görevli hekimler, Uluslar arası Pediatrik Onkoloji Derneği (SIOP), Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (ESMO), ASCO ( Amerikan Klinik Onkoloji Derneği ), Türk Onkoloji Derneği ve Fulbright Derneği üyeleridir.

Tümör Patolojisi ve Onkolojik Sitoloji Bilim Dalı:

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi Patoloji Bilim Dalı başkanı Prof.Dr. Melih Tahsinoğlu (1925-1980) tarafından yetiştirilen öğretim üyeleri ile 1986 yılında kurulmuştur. Diş Hekimliği Patoloji Bilim Dalı yüksek öğretim yasası ile temel bilimler kaldırıldığında Akademik ve yardımcı personeli ve demirbaşları ile Onkoloji Enstitüsüne bağlanmıştır. Bilim dalı daha sonra Sitolojik Patoloji Bilim Dalını kurmuştur. Her iki dalda Doktora ve Yüksek Lisans eğitimini gerçekleştirmektedir. Birimimizde halen Patoloji dalında 2, Sitoloji dalında 2 doktor yetiştirilmiştir. Doktora hazırlıkları yapan 1 adayımız vardır. Birimimiz Diş Hekimliği, Onkoloji Enstitüsü ve Tıp Fakültesinin pek çok Bilim dalı ile değişik araştırmaları sürdürmektedir. Ayrıca pek çok lisans üstü, doktora ve tez çalışmalarına yardımcı olmaktadır. Öğrenci araştırmalarının bir bölümü her yıl birimimizde yürütülmektedir.

Cerrahi Onkoloji Ünitesi:

Enstitümüzde multidisipliner yaklaşımı gerçekleştirmek amacıyla cerrahi onkoloji ünitesi kurulmuştur. Ünitede tam teşekküllü 2 ameliyathanede standart cerrahi girişimlerin yanında erken postoperatif brakiterapi müdahaleleri yapılarak kanser tedavisindeki çağdaş trentler yakalanmaya çalışılmaktadır. İki öğretim üyesi ve 2 anestezi uzmanı hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak deri karsinomu, melanom, yumuşak doku sarkomu, erken ve geç meme rekonstrüksiyonu dahil meme cerrahisi olmak üzere 1998 yılında 267 operasyon yapılmıştır.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved