Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji Yüksek Lisans Programı

Programa Kabul Koşulları: Biyolog, Moleküler Biyolog, Tıbbi Biyolog

Başvuru tarihleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Dersler ve Tanımları

OTİ 100 : Seminer

OTİ  101 :  Temel Immunoloji    (2-2-3)
Immun sisteme giriş, genel kavramlar, immun yanıt ve hücreleri, lenfoid sistem, antijen reseptör molekülleri, antijen tanıma, aracı moleküller, immun yanıtın düzenlenmesi, immun tolerans, hücre göçü ve inflammasyon, kompleman sistemi, immun yetmezlik, aşırı duyarlık reaksiyonları

OTİ 102 : Tümör immunolojisine giriş    (2-0-2)
Immunite ve kanser, monoklonal antikorlar, spesifik tümör antijenleri, tümör gelişimi, antikor tedavisi, immunoterapötik yaklaşımlar, sitokinler, kanser aşıları

OTİ 103 : Immun Sistem Biyolojisi    (2-0-2)
Immun sistemde görevli organlar ve hücreler, primer ve sekonder lenfoid organlar, lenfositler, fagositer hücreler, trombositler, immun sistemin gelişimi, lenfosit trafiği, apoptozis

OTİ 104 : Onkolojik Biyoloji    (4-0-4)
Kanser tanımı, kanser hücresinin özellikleri, kanserde etyolojik faktörler, kanser hücresinin immun sistemden kaçış mekanizmaları, kanserin yayılması, invazyon ve metastazın aşamaları, kanserde sinyal iletiminin bozulması, epigenetik değişiklikler, genler ve kanser

OTİ 105 : Onkolojide Yeni Uygulamalar    (2-2-3)
İnsan genom projesi, genetik testler, mikroarray uygulamaları, kanser hücrelerine yönelik antikor oluşturma, genomics ve proteomiks, kanser aşıları

OTİ 106 : Immunolojide Laboratuar Yöntemleri    (2-2-3)
Hücre kültürü, sitotoksisite testleri, mutagenite testleri, immunfenotipleme, NK, LAK ve TIL hücrelerinin elde edilmesi ve kullanımı

OTİ 107 : Gen Tedavisine Giriş    (3-0-3)
Gen tedavisinde kullanılan ajanlar, ex vivo ve in vivo gen terapi yöntemleri, kanser hücrelerine yönelik girişimler, sitokinler, gen tedavisinde güncel durum

Öğrenciler Yüksek Lisans eğitimi için 30 krediyi aşmamak koşulu ile diğer programlardan gerekli görülen dersleri de almakla yükümlüdürler.

Zorunlu dersler: OTI 100, OTI 101, OTI 102, OTI 103, OTI 104

Seçmeli dersler: OTI 105, OTI 106, OTI 107, OTM 102

Programda Okutulan Dersler
Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler
Seminer Onkolojide Yeni Uygulamalar
Temel İmmunoloji İmmünolojide Laboratuar Yöntemleri
Tümör İmmünolojisine Giriş Gen Tedavisine Giriş
İmmun Sistem Biyolojisi
Onkolojik Biyoloji
Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved