Sağlık Fiziği Doktora Programı

Programa Başvuru için Mezuniyet Şartı: Tıbbi Radyofizik ve benzeri Yüksek Lisans programlarından mezun olmak.

Başvuru tarihleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Dersler ve Tanımları

OTF 200 : Seminer

OTF 201 : Foton Dozimetrisi    (2-4-4)

Absorbe doz tayininde kullanılan protokollar, doz ölçüm sistemleri, radyasyon kalitesi ve tayini, standart dozimetri laboratuarları, formalizm, absorbe dozun suda tayini, düzeltme faktörleri, radyasyon dozimetrisinde kalite kontrol ve uygulamalar.

OTF 202 : Elektron Dozimetrisi    (2-4-4)

Elektron hızlandırıcılar, elektronların maddeyle etkileşmesi, elektron huzmelerinin temel parametreleri, hastadaki doz dağılımları, elektron dozimetrisinde kullanılan metotlar, uygulamalı elektron dozimetrisi

OTF 203 : Brakiterapi    (2-4-4)

Brakiterapinin tanımı, yöntemleri, ve kullanılan radyoaktif kaynaklar; yüzeysel ve mold uygulamaları, interstisyel uygulamalar, intrakaviter uygulanmalar. Dozimetrinin easasları; radyoaktif kaynak standardizasyonu, doz-volüm kavramları, dozimetri sistemleri, doz hesapları; genel doz hesapları, yüzeysel ve mold uygulamaları doz hesapları, interstisyel uygulama doz hesapları, inrtakaviter uygulamalar doz hesapları, brakiterapide TDF ve LQ modellerinin uygulanması, doz volüm histogramları ve doz optimizasyonları

OTF 204 : Tedavi Planlaması II    (2-4-4)

Tedavi planlama sisteminin temel prensipleri, tedavide simülasyon, eksternal radyasyon tedavilerinde fizik planlama, isosentrik tedavi fizik planlamaları, elektron huzme tedavisi, hareketli alan tedavileri, doku eksikliği düzeltmeleri, doku düzensizlikleri düzeltmesi, özel alanlar. Bitişik saha dozimetrisi, CT nin tedavi planlanasında kullanımı, tüm vücut ve yarım vücut ışınlaması, in-vivo dozimetri, zaman-doz-fraksiyonasyon.

OTF 205: Radyoterapide Kalite Temini    (2-4-4)

Radyoterapi cihazlarının kabul testleri, bu cihazlarda kalite temini ve kalite kontrol programlarının uygulanması, brakiterapi cihazlarında kalite temini ve kalite kontrol programlarının uygulanması, dozimetre ve iyon odalarının kalite kontrol programlarının uygulanması, fantom ve doku eşdeğeri ölçü materyalinin kalite kontrol programları, otomatik izodoz çizici ve yardımcı aletlerine kalite kontrol programlarının uygulanması, simülatör ve tedavi planlama sistemlerine kalite kontrol programlarının uygulanması, tedavide kalite güvenirliği ve kontrolü.

OTF 206 : Tıbbi Görüntüleme    (2-4-4)

Diagnostik görüntüleme sistemleri ve tipleri; radyografi ve radyoskopi cihazları, imaj şiddetlendirici cihazlar, radyoterapi simülatörleri, normal tomografi cihazları, bilgisayarlı tomografi cihazları, magnetik rezonans, tomografi ve magnetik rezonans bağlantılı planlama sistemleri, mammografi cihazları, anjiyografi cihazları, ultrasonografi cihazları, gamma kameralar, emisyon tomografisi, PET, SPECT cihazlarının genel fizik prensipleri, tedavi volümünün lokalizasyonunda tıbbi görüntüleme sistemlerinin rolü, tıbbi görüntüleme sistemlerinde kalite temini ve kontrolü.

OTF 207 : Sağlık Fiziği    (2-4-4)

Radyasyon korunmasının amacı ve hedefi, radyasyon korunmasında kar-zarar analizleri, radyasyon doz birimleri, radyasyonun biyolojik birimleri, radyasyon korunması temel standartları ve ICRP sistemi, dış ve iç ışınlamalarda doz hesapları, iç ve dış radyasyonlardan korunma yöntemleri, radyasyon zırhlanması hesapları.

Öğrenciler 40 krediyi aşmamak koşulu ile diğer programlardan gerekli görülen dersleri de almakla yükümlüdürler.

Zorunlu dersler: OTF 200, OTF 201, OTF 202, OTF 205, OTF 206

Seçmeli dersler: OTF 203, OTF 204, OTF 207

Programda Okutulan Dersler
Zorunlu Dersler Seçmeli Dersler
Seminer Brakiterapi
Foton Dozimetrisi Tedavi Planlaması
Elektron Dozimetrisi Sağlık Fiziği
Radyoterapide Kalite Temini
Tıbbi Görüntüleme

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved