Temel Onkoloji Anabilim Dalı

Başkan: Prof.Dr. Hatice BİLGE BECERİR

Temel Onkoloji Anabilim Dalı kanserle ilgili en yeni konularda araştırmalar yürütmek, gelecekte kanser alanında bilimsel ve klinik açıdan öncülük edebilecek, yeni gelişmeleri yakından izleyen ve bunların uygulama alanları konusunda donanımlı, bilgi ve deneyim sahibi araştırmacı insan gücünü yetiştirmek üzere kurulmuştur. Anabilim Dalında yer alan programlarda onkogenezin mekanizmalarını ve moleküler temelini anlamak ve aydınlatmak amacıyla farklı dal ve disiplinlerde birbirini tamamlayan güncel araştırmalar yürütülmektedir.

Anabilim Dalında onkoloji alanında lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerine paralel olarak en yeni ve modern analiz ve araştırma cihazları ile donatılmış olan laboratuarlarda kanser alanında ileri düzeyde temel bilim araştırma ve uygulamaları gerçekleştirilmekte, yeni ve gelişmiş tanı ve araştırma teknolojilerini ülkeye kazandırmak ve bunların klinikte hastaların yararına kullanımını başlatmak amacıyla araştırmalar yürütülmekte, başka kurum ve kuruluşlarda uygulanmayan test ve analizler yapılmaktadır. Bu kapsamda bugün Türkiye’de belli başlı merkezlerde kanserli hastalarda tanı, tedaviyi değerlendirme ve hastayı izleme amacıyla rutin olarak uygulanabilmekte olan moleküler genetik tetkik ve analizlerin hemen hepsi İÜ Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı laboratuarlarında yürütülen tezler ve araştırmalar sonucunda geliştirilmiş ve ilk kez Enstitümüzde uygulamaya konulmuştur.

Dizi analizi, mikrodizin, PCR ve Real-Time PCR analiz sistemleri, hücre kültürü, kromozom görüntü analizi, jel dökümentasyon, likit nitrojen ve -85 °C soğuk saklama sistemleri ve gerekli tüm temel cihazlar ile donatılmış bulunan Anabilim Dalı laboratuarlarında son onbeş yıl içinde 50 den fazla araştırma projesi yürütülmüş, yürütülen araştırma ve çalışmalar sonucunda 1992 yılından bu güne kadar uluslararası bilim indekslerinde yer alan yabancı hakemli dergilerde 134 makale yayınlanmış, çok sayıda yurt içi yayın yanında uluslararası ve ulusal kongre bildirisi sunulmuştur. Anabilim Dalımızda yedi ayrı Bilim Dalında eğitim, öğretim ve çalışmalar yürütülmektedir.

Bunlar :

  • Onkolojik Biyoloji ve Immunoloji Bilim Dalı
   Başkan: Prof.Dr. Uğur Gezer
   Onkolojik Biyoloji ve Immunoloji Bilim Dalında konak tümör ilişkisinin karmaşık özelliklerini aydınlatmak ve yeni tanımlanan özelliklerden tümöre karşı korunmak amacıyla yararlanmanın yollarını araştırmak, kanser türlerinde genlerde gerçekleşen değişiklikleri, gen düzenlenmelerini, apoptoz, anjiyogenez ve vaskülarizasyon gibi temel mekanizmalarda ortaya çıkan farklılıkları incelemek amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.
   Onkogen ve Moleküler Biyoloji Laboratuarında Türkiye’de hiçbir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilemeyen özel moleküler araştırmalar yapılabilmekte, bu analizler için laboratuarımıza diğer hastane ve kurumlardan çok sayıda hasta gönderilmektedir. Laboratuarda hematolojik kanserlerde tanı ve tedavi açısından önem taşıyan gen düzenlenmelerinin kalitatif ve kantitatif analizleri, gen amplifikasyonlarının tayini, HPV enfeksiyonlarının tayini ve virüs tiplendirmesi rutin olarak gerçekleştirilmektedir.

 

  • Deneysel ve Moleküler Onkoloji Bilim Dalı

   Başkan: Prof.Dr. Semra Demokan

   Son yıllarda gerçekleşen gelişmeler kanserde erken tanı, kansere yatkınlığın belirlenmesi, yeni moleküler markerlerden yararlanan değişik moleküler tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ile sonuçlanmıştır.

   Deneysel ve Moleküler Onkoloji Bilim Dalının amacı kanseri erken aşamada belirlemeye yönelik moleküler değişiklikleri, tümör hücrelerine özgü tipik ayırıcı özellikleri saptayabilen yeni yaklaşım ve teknolojiler geliştirmek, bu teknolojileri kullanarak erken tanı olanaklarını araştırmak, korunma ve tedavi yolları için yeni olası hedefleri belirlemek üzere translasyonel yaklaşımlara yönelik araştırmalar yürütmektir. Bu kapsamda tümörlerin karakteristik özelliklerini tanımlayan ve tedaviye vereceği cevabı önceden belirlemeye yönelik yeni yaklaşım ve teknolojileri uygulamak, hastalara daha etkin tedavi uygulayabilmek amacıyla tedavinin etkinliğini izlemeye ve değerlendirmeye olanak veren moleküler analizleri gerçekleştirmek ve moleküler biyolojideki yeni bilgileri ve gelişmiş yöntemleri kullanarak bu translasyonel uygulamaları devreye sokmak için yapılan çalışmalara ek olarak, birçok kanser türünde moleküler yöntemlerle onkogenlerdeki yapısal değişikliklerin, mutasyonların, metilasyon değişikliklerinin saptanması, bunların klinik özelliklerinin ve klinik parametreler ile ilişkilerinin araştırılması, hastanın genotipine göre kanser tedavisinde kullanılan ajanlardan yararlanım ölçüsünün belirlenmesi gibi konularda çalışmalar sürdürülmektedir.

  • Kanser Biyokimyası Bilim Dalı

   Başkan: Prof. Dr. Vildan Yasasever

   Biyokimya Laboratuarında kanser biyokimyası alanındaki araştırmalar yanında tüm biyokimya ve tümör marker analizleri de rutin olarak yapılmaktadır. Her gün ortalama 120 hastanın kan analizlerinin yapıldığı laboratuarda bütün biyokimya ve tümör marker analizleri özel laboratuarlarda dahi yapılamayan bir hızla gerçekleştirilerek hastalara aynı gün içinde sonuç verilebilmektedir.

   Kanser Biyokimyası Bilim Dalında verilen Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri sayesinde özellikle kanser konusunda uzmanlaşmış biyokimyacılar yetiştirilmektedir.

  • Kanser Genetiği Bilim Dalı
   Başkan: Prof.Dr.Hülya Yazıcı Özbek
   Kanser Genetiği Bilim Dalında genetik faktörlerin rolünü tanımlamak, öncelikle bireysel yatkınlık özelliklerini, kalıtsal ve ailesel kanser türlerinde aile bireylerini etkileyen risk faktörlerini belirlemek ve kansere yatkınlığa neden olan genetik değişiklikler taşıyan bireyler ile kansere yatkınlık gözlenen ailelerde genetik danışma verilmesi amacıyla yürütülen araştırmalara paralel olarak toplumda kansere yatkınlık, prognoz ve tedaviye cevap açısından genetik varyasyonların araştırılması ile topluma özgü genetik değişiklikleri kapsayan assosiyasyon çalışmaları yapılmakta, sitogenetik, moleküler genetik ve FISH analizleri gerçekleştirilmektedir.

 

  • Kanser Etyolojisi Bilim Dalı
   Başkan: Prof. Dr. Derya Duranyıldız
   Kanser Etyolojisi Bilim Dalında karsinogenezin erken aşamasında hastalığa neden olan maddeler, etkenler ve hücreler araştırılmaktadır. Çalışma alanları kanserde olası etyolojik faktör veya kofaktör olarak görülen biyolojik kimyasal ve fiziksel ajanları, virüsleri, kanser riskini arttıran yaşam biçimlerini, kanser riskini etkileyen biyolojik etkenleri, bunların özelliklerini, etkilerini ve konak organizma ile etkileşimini, karsinogeneze yol açan niteliklerini ve korunma yollarını araştırmak, kanser türleri ile ilişkili risk faktörlerini tanımlamak, değişik kanser türlerinde giderek daha fazla rol oynayan enfeksiyöz ajanların moleküler biyolojisini ve immunolojik etkilerini aydınlatmaya yönelik araştırmalar yapmaktır.

 

  • Sağlık Fiziği Bilim Dalı
   Başkan: Prof.Dr. Hatice Bilge Becerir
   Türk Atom Enerjisi Kurumunun yönetmeliklerine göre Türkiye’de radyasyon fizikçisi bulunmayan radyasyon onkolojisi merkezlerinin açılması mümkün değildir. Tıbbi Radyofizik Bilim Dalının amacı ülkede yetişmiş radyasyon fizikçisi gereksinimini karşılamak, radyasyon onkolojisi merkezleri, nükleer tıp merkezleri, radyodiyagnostik klinikleri gibi, tıbbın iyonize ışınlar ile ilgili dallarında kullanılan ileri teknolojiye sahip tanı ve tedavi cihazlarının doğru ve verimli kullanımı, planlanan tedavinin en doğru şekilde uygulanması, bu cihazlarda kalite güvenliği, kalite kontrol ve dozimetri işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile genel radyasyon güvenliğinin sağlanması için bu konuda eğitim görmüş uzman fizikçileri yetiştirmektir.

 

  • Tıbbi Radyobiyoloji Bilim Dalı
                                                            Başkan: Prof.Dr. Murat Okutan
   Radyobiyoloji Bilim Dalı iyonizan ve iyonizan olmayan ışınların canlı organizmalar ile insan sağlığı üzerindeki biyolojik etkilerini araştıran, iyonizan radyasyon ile biyolojik materyal arasındaki etkileşimin ve gerçekleşen hasarın moleküler ve hücresel temel mekanizmaları konusunda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek, gözlenen radyoduyarlık, adaptif tepki ve biyolojik yan etkileri hastaların yararına değerlendirmenin yollarını araştırmak, sağlık ve güvenlik koşullarını denetlemek, riskleri ve bireylerin gereksiz radyasyona maruz kalmaması için gerekli koşulları belirleyen çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Her yıl belirli sayıda öğrenci kabul edilen bu programlarda ilgili bilim dallarına özgü derslerini tamamlayan öğrenciler tez aşamasında konuları ile ilgili güncel araştırmalar yaparak eğitimlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalımızda bu güne kadar 84 yüksek lisans ve doktora tez çalışması tamamlanmıştır.

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved