Temel Onkoloji Araştırma Projeleri

Akciğer Kanserinde Kromozom 11q13 ve EMSY Geninin Rolünün Araştırılması

 • Prof. Dr. Nejat Dalay, TÜBİTAK, 2014

 

Metilasyon ve mRNA Ekspresyon Array Yöntemleri İle Seçilen Hipermetile Gen Panellerinde Oral Kavitenin Malin Ve Premalin Lezyonlarında Yeni Epigenetik Biyobelirteç Araştırılması.

 • Doç. Dr. Semra Demokan, TÜBITAK, 2014

 

Akciğer Kanserinde LKB1 Gen Mutasyonları ve EGFR ve K-Ras Mutasyonları ile İlişkisi

 • Prof. Dr. Nejat Dalay, I.Ü. BAP, 2014 

 

Androjen Reseptör Blokajı Yapılan Prostat Kanseri Hücrelerinde PCA3 Baskılanmasının Hücre Sağkalımı Üzerine Etkisinin Araştırılması

 • Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2014

 

Kolorektal Kanserli Hastaların Kan Plazmalarında Histon Metilasyonunun ELIZA-tabanlı Yöntemle Değerlendirilmesi,

 • Prof. Dr. Uğur Gezer, TÜBİTAK 2013.

 

DNA Hasar Ajanlarına Maruz Kalan Kültür Hücrelerinden Eksozom Salgılanmasının Karakterizasyonu

 • Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2013

 

Kan Plazmasında Histon Metillenme Değişimlerinin Kolorektal Kanserde Öneminin Araştırılması

 • Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2013

 

Meme Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapi Uygulanan Hastalarda mikroRNA (miRNA) ve mRNA Profilinin Prediktif Rolü

 • Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2013

 

Anti-Kanser Ajan Bleomisinin Yol Açtığı Genotoksik Stres ve Apoptozda DNA Metillenme ve mikroRNA Analizi

 • Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2013

 

Kolorektal Kanserli Hastalarda p16 Tümör Süpressör Genindeki Promoter Metilasyonu ve H3lys-9 Metilasyonunun Araştırılması

 • Prof. Dr. Uğur Gezer, TÜBİTAK, 2009

 

Baş Boyun Kanserlerinde Proteomik Biomarker Analizi

 • Prof. Dr. Nejat Dalay, I.Ü. BAP, 2008

 

p16INK4A ve p14ARF Tümör Baskılayıcı Genlerin Promotör Bölgelerine RNA Müdahalesi Transkripsiyonel Gen Baskılanmasına Yol Açıyor mu?

 • Prof. Dr. Uğur Gezer, I.Ü. BAP, 2008

 

Yanlış eşleşmelerden sorumlu hMSH2 onarım genindeki genetik ve epigenetik değişikliklerin baş-boyun kanseri riski ile ilişkisi.

 • Dr. Semra Demokan TUBITAK, 2007

 

Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde promoter metilasyonu, p53 mutasyonları ve mikrosatellit instabilitesinin incelenmesi.

 • Dr. Semra Demokan İÜ BAP, 2006

 

Multiple Myelomlu Hastaların Plazmalarında Nükleozom, Histon Metilasyonu ve DNA Metilasyon Analizi.

 • Doç.Dr.Uğur Deligezer İÜ BAP, 2006

 

Kanserde önem taşıyan genlerin ekspresyon ve metilasyon profilleri ile genomda mikrosatellit instabilite varlığının baş-boyun kanseri ile ilişkisinin değerlendirilmesi.

 • Dr. Semra Demokan TUBITAK, 2006

 

Kolorektal kanserli hastalarda p16 tümör supressor genindeki promotor metilasyonu ve H3Lys9 metilasyonunun  araştırılması.

 • Ebru Esin Akışık, İ.Ü. BAP, 2006

 

Anjiyogenez ile ilgili trombospondin-1, HIF-1 alfa ve CA9 moleküllerinin böbrek kanserli hastalarda araştırılması.

 • Hülya Tığlı, İ.Ü. BAP, 2006

 

Lösemili hastalarda ZBTB7A geni ve ilişkili moleküllerin araştırılması.

 • Mustafa Işın.İ.Ü. BAP, 2006

 

Kolorektal kanserli hastalarda beta- katenin değişikliklerinin ve gen mutasyonlarının araştırılması.

 • Elif Zeynep Akışık, İ.Ü. BAP, 2005

 

Retinoblastomalı Hastaların Tümör Materyallerinde Epstein-Barr ve Human Papilloma Viruslerinin Araştırılması.

 • Doç.Dr.Hülya Yazıcı, L’Oreal Türkiye Genç Bilim Kadınlarını Destekleme Programı, 2005

 

Kalıtsal Meme ve Over Kanserlerinde kalıtsallığın Saptanmasında Otomatik Dizi Analizi Yönteminin Kullanılması.

 • Prof. Dr. Pınar Saip, İÜ BAP, 2005

 

Baş-Boyun Kanserli Hastalarda N-Asetiltransferaz Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi

 • Dr. Semra Demokan, İ. Ü. BAP, 2005    

 

Multiple Myelom ve Lenfomalı Hastalarda p14 ve p16 Tümör Süpressör Gen Metilasyonunun Periferik Lenfosit ve Plazma DNA’larında Araştırılması.

 • Doç.Dr.Uğur Deligezer İÜ BAP, 2004

 

MTHFR ve XRCC1 Gen Polimorfizmlerinin Meme Kanseri Oluşumuna Etkilerinin “Real-time fluoresans” ve PCR-RFLP Yöntemleriyle Araştırılması.

 • Doç.Dr.Uğur Deligezer İÜ BAP, 2003

 

HER2/neu Gen Amplifikasyonunun Meme Kanserli Hastalarda Çeşitli Yöntemler (Real-Time PCR, FISH, IHC, ELISA) KUllanılarak Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi.

 • Doç.Dr.Hülya Yazıcı, İ.Ü.Araştırma Fonu

 

Kalıtsal Meme ve Over Kanserli Hastalarda BRCA1 ve BRCA2 Mutasyonlarını Saptama Testlerinin Geliştirilmesi ve Riskli Bireylerin Belirlenmesi

 • Prof. Dr. Nejat Dalay, DPT Projesi, 2001

 

Hodgkin ve non-Hodgkin Lenfomalı Hastaların Plazma DNA’larında p16 Gen Değişikliklerinin Araştırılması

 • Doç. Dr. Uğur Gezer, I. Ü. BAP, 2001

 

Kanserde Mutasyon Analizi Yöntemlerinin Geliştirilmesi

 • Prof. Dr. Nejat Dalay, DPT Projesi, 1998

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved