Yüksek Lisans Eğitimi

Yüksek Lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/kredi değeri 4’den fazla olamaz.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile İstanbul Üniversitesindeki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden de seçilebilir. Ancak, yüksek lisans programında alınan lisans dersleri ile yukarıda belirtilen diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak yüksek lisans derslerinin toplam kredi değeri, yüksek lisans programı süresince alınan derslerin toplam kredi değerinin en fazla 1/4’ü olarak kabul edilir.

Yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak, tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilmektedir.

Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını birinci yarıyılın başında, tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez danışmanı ile tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanır. Danışman, tez çalışması için bir program düzenler ve öğrencinin tez çalışmasını, yapacağı sınamalarda aldığı notlarla değerlendirir ve başarılı veya başarısız bulunduğuna karar vererek Enstitü’ye bildirir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız not alan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesilir.

Öğrenciler, yüksek lisans tezlerini, ilgili Enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş, en geç otuz gün içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunluğukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, Yüksek Lisans tezinin ciltlenmiş en az altı kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü’ye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

TEMEL ONKOLOJİ Anabilim Dalı tarafından açılan Yüksek Lisans Programları

Detaylı bilgi almak için www.onkolab.com adresini ziyaret ediniz.

KLİNİK ONKOLOJİ Anabilim Dalı tarafından açılan Yüksek Lisans Programları

PREVANTİF ONKOLOJİ Anabilim Dalı tarafından açılan Yüksek Lisans Programları

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved