Öğrenci İşleri

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de en çok altı kredisi sayılmak koşulu ile seçilebilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Bir dersin yarıyıl/kredi değeri 4’den fazla olamaz.

Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Kredili derslerini başarıyla bitiren ve yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın başında danışmanın belirliyeceği tez konusunu ise Enstitüye en geç üçüncü yarıyılın başında önerir. Danışman önerisi ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

Öğrenci derslerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar bir yeterlik sınavına tabi tutulur. Sınav yılda iki defa olmak üzere, her yıl Mayıs-Haziran ve Aralık-Ocak ayları içinde yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılamaz. Doktora yeterlik sınavı Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu’nca onaylanan ve bir yıl süre ile görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite sınavı doğrudan yapabileceği gibi; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla öğretim üyeleri, bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde doktora yapmış bulunan öğretim görevlilerinden oluşan sınav kurulları da kurabilir. Sınav kurullarında yer alan ve öğretim üyelerinden en az biri İstanbul Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden seçilir.

Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav 1,5 saatten az, 3 saatten fazla; sözlü sınav 1 saatten az, 2,5 saatten fazla olamaz. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Doktora Yeterlik Komitesi sınav kurulunun önerilerini ve yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.

Yeterlilik komitesi, gerekli görmesi halinde, ders yükünü tamamlayan ve en az genel not ortalamasını tutturan öğrencinin 4. yarıyıldan sonra da fazladan ders veya dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan bu derslerden en geç altıncı yarıyılın sonuna kadar başarılı olmayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Yazılı sınavı başaran öğrenci sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, bir sonraki yarıyılda sadece sözlü sınava girer. Başarılı olamaması halinde, yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez izleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine ilişkin kararını salt çoğunlukla alır. Bu karar, Enstitü anabilim dalı başkanlığınca üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirilir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, dilediği takdirde, yeni bir danışman ve tez konusu seçilmesi talebiyle Enstitü’ye başvurabilir. Bu talep, Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır. Böyle bir durumda yeni bir danışman ve tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışması, komite tarafından “Başarılı” veya “Başarısız” olarak belirlenir. Komite tarafından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Doktora tez jürisi Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş, en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi 2 saatten az, 3 saatten fazla olamaz.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise, en geç altı ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş altı kopyasını, tez sınavını izleyen bir ay içinde Enstitü’ye teslim etmesi ve tezinin standartlara uygun bulunması koşuluyla, “Doktora Diploması” almaya hak kazanır.


Detaylı bilgi almak için sağlık bilimleri enstitüsü linkine tıklayınız


TEMEL ONKOLOJİ ANABİLİM DALI tarafından açılan Doktora Programları

 • Kanser Biyokimyası Doktora Programı
 • Kanser Etyolojisi Doktora Programı
 • Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji Doktora Programı
 • Tıbbi Radyobiyoloji Doktora Programı
 • Sağlık Fiziği Doktora Programı
 • Kanser Genetiği Doktora Programı


KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI tarafından açılan Doktora Programları

 • Tümör Patolojisi Doktora Programı
 • Sitolojik Onkoloji Doktora Programı

PREVANTİF ONKOLOJİ ANABİLİM DALI tarafından açılan Doktora Programları

 • Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Doktora Programı
 • Kanser Biyokimyası Doktora Programı
 • Kanser Etyolojisi Doktora Programı
 • Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji Doktora Programı
 • Tıbbi Radyobiyoloji Doktora Programı
 • Tıbbi Radyofizik Doktora Programı
 • Tümör Patolojisi Doktora Programı
 • Onkolojik Sitoloji Doktora Programı
 • Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Doktora Programı

Yüksek Lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/kredi değeri 4’den fazla olamaz.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile İstanbul Üniversitesindeki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden de seçilebilir. Ancak, yüksek lisans programında alınan lisans dersleri ile yukarıda belirtilen diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak yüksek lisans derslerinin toplam kredi değeri, yüksek lisans programı süresince alınan derslerin toplam kredi değerinin en fazla 1/4’ü olarak kabul edilir.

Yüksek lisans programını tamamlama süresi en az dört yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak, tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilmektedir.

Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını birinci yarıyılın başında, tez konusunu ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitü’ye önerir. Tez danışmanı ile tez konusu önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanır. Danışman, tez çalışması için bir program düzenler ve öğrencinin tez çalışmasını, yapacağı sınamalarda aldığı notlarla değerlendirir ve başarılı veya başarısız bulunduğuna karar vererek Enstitü’ye bildirir. Tez çalışmasında üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız not alan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesilir.

Öğrenciler, yüksek lisans tezlerini, ilgili Enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken onbeş, en geç otuz gün içinde toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunluğukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü’ye tutanakla bildirir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci ise, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, Yüksek Lisans tezinin ciltlenmiş en az altı kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitü’ye teslim eder ve tezinin kabul edilmesi halinde Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Ayrıntılı bilgi için Sağlık Bilimleri Enstitüsü linkine tıklayınız.

TEMEL ONKOLOJİ Anabilim Dalı tarafından açılan Yüksek Lisans Programları

 • Deneysel ve Moleküler Onkoloji Yüksek Lisans Programı

 • Kanser Biyokimyası Yüksek Lisans Programı

 • Kanser Etyolojisi Yüksek Lisans Programı

 • Kanser Genetiği Yüksek Lisans Programı

 • Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji Yüksek Lisans Programı

 • Tıbbi Radyobiyoloji Yüksek Lisans Programı

KLİNİK ONKOLOJİ Anabilim Dalı tarafından açılan Yüksek Lisans Programları

 • Onkolojik Sitoloji Yüksek Lisans Programı

PREVANTİF ONKOLOJİ Anabilim Dalı tarafından açılan Yüksek Lisans Programları

 • Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik Yüksek Lisans Programı
 • Psikososyal Onkoloji ve Eğitim Yüksek Lisans Programı

Yüksek lisans eğitimi, Tıp Fakülteleri mezunlarına, çeşitli dallardaki fen fakülteleri (fizik, kimya, biyoloji, matematik) mezunlarına, veterinerlere, psikologlara, sosyologlara çeşitli bilim dallarında iki senelik eğitimle “Yüksek Lisansiyer, Msc”ünvanı verilmektedir.

Doktora eğitimi, yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlıyan öğrenciler ve hekimler üç senelik doktora eğitimi programı ile çeşitli bilim dallarında “Bilim doktoru, PhD” ünvanını almaktadırlar.

Tıpda uzmanlık eğitimi, Radyasyon Onkolojisi uzmanlık eğitimi yönünden İstanbul Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’na bağlı olarak tıpda uzmanlık öğrenciliğine merkezi sınavla hekimler alınmaktadır. Radyasyon Onkolojisi uzmanlık eğitimi ihtisas tüzüğüne göre üç yıldır.

Klinik onkolojide yan dal uzmanlık eğitimi, İstanbul Tıp Fakültesi ve Tıbbi Onkoloji bilim dalı sorumluluğunda olmak üzere, iç hastalıkları uzmanları iki yıllık tıbbi onkoloji yan dal uzmanlığı yapmaktadırlar.

Diğer Tıp Fakülteleri, Devlet ve SSK hastanelerinde radyodiagnostik ya da radyasyon onkolojisi uzmanlık eğitimi alan hekimler, bilgi ve görgülerini artırmak için enstitümüz Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı’nda üçer aylık rotasyonla eğitim görmektedirler.

İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ile birlikte ve diğer bazı hastanelerde görevli hekimler ile birlikte organize edilen Kemik Tümörleri, Akciğer Tümörleri, Çocuk Tümörleri, Jinekolojik Tümörler haftalık konseyleri enstitümüzde yapılmaktadır.

Ulusal Kanser Kongresi, Meme Hastalıkları Kongresi gibi bilimsel toplantılar, Kanser Hemşireliği gibi kurslar, konsensus toplantıları enstitü tarafından defalarca organize edilmiştir. Her yıl birkaç tanesi düzenlenen bu tip büyük toplantılara ilaveten, her Cuma 10.00-12.00 saatleri arasında onkolojide multidisipliner konferans ya da paneller yapılmaktadır. Bu faaliyetlerin programı her öğretim yılı başlangıcında (Eylül ayında) enstitü sekreterliğinden temin edilebilir.